Nederlands
Engels

Ouders voortgezet onderwijs

 • Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

  Soms vindt de school na een onderzoek dat een andere school een betere plek is voor jouw kind. Dat kan bij het aanmelden zijn, maar ook als je kind al op school zit. De school zegt dan bijvoorbeeld dat het de extra hulp die jouw kind nodig heeft, niet kan geven. Of dat een kleine rustige klas een betere plek is voor jouw kind. Welke hulp jouw kind precies nodig heeft, moet in een ontwikkelingsperspectief (OPP) staan. Hierover overlegt de school altijd met jou.

  De school gaat samen met jou op zoek naar de beste plek voor jouw kind. Voortgezet speciaal onderwijs (vso) kan de beste plek zijn. Ook een middelbare school die andere extra hulp kan geven kan een optie zijn, of het praktijkonderwijs. Als je kind naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaat, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of je kind ‘toelaatbaar’ is tot het speciaal onderwijs. De nieuwe school beslist uiteindelijk of je kind wordt toegelaten.

  Wat is een TLV 

 • Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

  In een onderwijskundig rapport (OKR) geeft de school waar een kind vandaan komt informatie door aan de nieuwe school. In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie:

  • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
  • Leerresultaten en schooladvies
  • Informatie over gedrag en sociale en emotionele ontwikkeling
  • Informatie over begeleiding
  • Informatie over aan- en afwezigheid van het kind

  De school maakt het onderwijskundig rapport. Als er dingen in staan waar je het als ouders niet mee eens bent, kun je de school vragen jouw opmerkingen erbij te plaatsen. En, vanaf 16 jaar, opmerkingen van je kind zelf.

 • Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?
  Het voortgezet speciaal onderwijs is voor kinderen en jongeren die méér extra hulp nodig hebben dan een reguliere school kan geven. De klassen zijn vaak kleiner en er is vaak minder wisseling van lokalen. En er is méér extra hulp. De leerdoelen kunnen anders zijn dan op een gewone school. Jongeren op het vso moeten soms op een andere manier examen doen. Het is goed daarnaar te vragen bij de school.
 • Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?
  Op sommige vso-scholen doen leerlingen op dezelfde manier examen als op een reguliere middelbare school. Ook zijn er vso-scholen waar leerlingen een staatsexamen doen. Dat is een examen dat niet wordt afgenomen door de eigen docenten, maar door een examinator. Het examen bestaat vaak ook uit een mondeling examen. Het staatsexamen kan een leerling ook gespreid doen, dus niet voor alle vakken tegelijk of in hetzelfde jaar. Tot slot kunnen jongeren in het vso meedoen aan het ‘standaard’ examen op een reguliere school.
 • Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

  Als een kind naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaat, vraagt de nieuwe school om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). In de TLV staat welke hulp een kind nodig heeft en ook hoeveel hulp. Ook staan er adviezen in van minimaal twee onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts.

  De nieuwe school vraagt de TLV aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of het kind toelaatbaar is voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het schoolbestuur van de school voor voortgezet speciaal onderwijs beslist vervolgens of de school het kind toelaat. De school bekijkt goed of de hulp die je kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft. En of de school waar het kind nu op zit, nog iets extra’s kan doen.

 • Wat als ik het niet eens ben met de plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs?
  Ben je het als ouder niet eens met een plaatsing op het vso, dan kun je bezwaar maken. Dat bezwaar (per brief of e-mail) lever je in bij de bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Of bij de landelijke bezwaaradviescommissie. De adviescommissie geeft daar een advies over aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet dan reageren op het bezwaar.
 • Kan mijn kind terug naar een gewone school?
  Ja, dat kan. Als het kind, de ouders en de school vinden dat dat beter is, kan gezocht worden naar een reguliere school. De huidige school kan daarbij helpen. Ook kun je in het schoolondersteuningsprofiel van scholen lezen welke hulp ze allemaal kunnen bieden.
 • Wat als mijn kind naar een (gespecialiseerde) school gaat die ver weg is?
  Kinderen die naar gespecialiseerd onderwijs gaan, kunnen soms gebruik maken van leerlingenvervoer. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente waar u woont.