Nederlands
Engels

Ouders voortgezet onderwijs

 • Wat is passend onderwijs?
  Passend onderwijs houdt in dat alle kinderen in de regio waar ze wonen, onderwijs krijgen dat bij ze past. Voor sommige leerlingen is dat op een reguliere school, voor andere op een school in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). SWV en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van Passend Onderwijs.
 • Wat is zorgplicht?
  Schoolbesturen zijn verplicht om te zorgen voor passend onderwijs voor iedere leerling die is ingeschreven of aangemeld. Dat heet de zorgplicht. Soms kan de school deze hulp niet zelf bieden. Dan moet de school helpen om een beter passende school te vinden.
 • Wanneer heeft een school zorgplicht?

  De zorgplicht begint wanneer een kind schriftelijk wordt aangemeld bij de school. Pas wanneer het kind op een andere school is aangemeld, eindigt de zorgplicht.
  In sommige gevallen heeft een school geen zorgplicht:

  • Als de school vol is. De school moet dan voor ouders wel inzichtelijk hebben gemaakt wat ‘vol’ betekent.
  • Als de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven. Dit betekent dat zij het niet eens zijn met hoe de school over onderwijs of opvoeding denkt.
  • Als de school een cluster 1- of cluster 2-school is. Dit zijn scholen die niet bij een samenwerkingsverband horen. Zij hebben een eigen toelating.

   

 • Wat is leerplicht?
  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Heeft een kind dan nog geen diploma, dan geldt de kwalificatieplicht in plaats van de leerplicht.
 • Wat is kwalificatieplicht?
  De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren vanaf 16 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, onderwijs moeten volgen tot hun 18e jaar. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).
 • Wat betekent hulp en ondersteuning op school?
  Alle kinderen krijgen van school de hulp die ze nodig hebben. Dat is de basisondersteuning. Geeft een school meer dan de basisondersteuning, dan heet dat extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke hulp een school precies geeft.
 • Wat is een ondersteuningsplan
  In een ondersteuningsplan staan de afspraken die een samenwerkingsverband maakt over extra ondersteuning. De scholen binnen dit samenwerkingsverband werken op basis van dit ondersteuningsplan samen aan passend onderwijs voor alle kinderen in deze regio.
 • Wat is een samenwerkingsverband?
  In een samenwerkingsverband (swv) werken reguliere scholen, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) regionaal samen. Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle kinderen binnen deze regio passend onderwijs krijgen. De scholen maken afspraken over hoe ze dit doen en hoe het geld voor passend onderwijs wordt verdeeld. Deze afspraken leggen ze vast in een ondersteuningsplan.
 • Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?
  Een ouder- en jeugdsteunpunt is er om ouders en kinderen te helpen op het gebied van passend onderwijs. Ouders en kinderen kunnen er informatie vinden en vragen stellen. Of praten met iemand die meedenkt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt.
 • Wat is een schoolbestuur?

  Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die over de school gaan. Schoolbesturen hebben zorgplicht: ze moeten ervoor zorgen dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Vaak vallen meerdere scholen onder één schoolbestuur.

  Steunpunt Amstel & Meer is een initiatief van drie samenwerkingsverbanden waar meerdere schoolbesturen bij aangesloten zijn. Op de websites van de samenwerkingsverbanden lees je meer over de besturen en scholen:

 • Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

  Een ontwikkelingsperspectief (OPP) is een plan dat de school maakt voor een leerling die extra hulp nodig heeft. Er staat in wat de school doet om het kind goed en prettig te laten leren. In het OPP staan doelen. Vaak maakt de zorg- of ondersteuningscoördinator het plan, in overleg met de ouders.

  Een ontwikkelingsperspectief bestaat uit minimaal twee delen: het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. Het uitstroomprofiel gaat over het onderwijsniveau waar een kind naartoe werkt. Welk onderwijs kan een kind na de basisschool gaan volgen? Het handelingsdeel gaat over de extra hulp om de doelen in het plan te halen. Over dit deel moeten ouders en school het samen eens worden. Daarom heet het ook wel ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ of ‘OOGO’.