Nederlands
Duits

Ouders basisonderwijs

 • Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

  Soms vindt de school na een onderzoek dat een andere school een betere plek is voor jouw kind. Dat kan bij het aanmelden zijn, maar ook als je kind al op school zit. De school zegt dan bijvoorbeeld dat het de extra hulp die jouw kind nodig heeft, niet kan geven. Of dat een kleine rustige klas een betere plek is voor jouw kind. Welke hulp jouw kind precies nodig heeft, moet in een ontwikkelingsperspectief (OPP) staan. Hierover overlegt de school altijd met jou.

  De school gaat samen met jou op zoek naar de beste plek voor jouw kind. Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) kan de beste plek zijn. Of een basisschool die andere extra hulp kan geven. Als je kind naar speciaal (basis)onderwijs gaat, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of je kind ‘toelaatbaar’ is tot het speciaal onderwijs. De nieuwe school beslist uiteindelijk of je kind wordt toegelaten.

 • Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

  In een onderwijskundig rapport (OKR) geeft de school waar een kind vandaan komt informatie door aan de nieuwe school. In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie:

  • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
  • Leerresultaten en schooladvies
  • Informatie over gedrag en sociale en emotionele ontwikkeling
  • Informatie over begeleiding
  • Informatie over aan- en afwezigheid van het kind

  De school maakt het onderwijskundig rapport. Als er dingen in staan waar je het als ouder niet mee eens bent, kun je de school vragen jouw opmerkingen erbij te plaatsen.

 • Wat is speciaal basisonderwijs (sbo)?
  Speciaal basisonderwijs is voor kinderen met lichte leerproblemen, zoals problemen met de motoriek of met concentratie. De klassen zijn meestal kleiner dan op een reguliere basisschool en er is méér extra hulp.
 • Wat is speciaal onderwijs (so)?

  Het speciaal onderwijs is voor kinderen met zware leerproblemen en/of problemen met hun gedrag. Bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen die niet goed kunnen horen of zien of kinderen met psychische problemen.

  Vroeger werden scholen voor speciaal onderwijs ingedeeld in vier clusters. Nu is dat niet meer zo. Toch gebruiken scholen deze clusters soms nog:

  • Cluster 1
   Blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte leerlingen).
  • Cluster 2
   Dove en slechthorende kinderen. Kinderen met ernstige taal- en spraakproblemen.
  • Cluster 3
   Kinderen met een lichamelijke handicap of verstandelijke beperking. Zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen of kinderen met epilepsie.
  • Cluster 4
   Kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.
 • Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo)?

  Speciaal basisonderwijs is voor kinderen met lichte leerproblemen, zoals problemen met de motoriek of met concentratie. Speciaal onderwijs is voor leerlingen met een lichamelijke handicap, zwaardere leerproblemen en/of psychische problemen of problemen met hun gedrag.

  Het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs hebben elk andere leerdoelen. In de leerdoelen staat wat een kind aan het eind van de schooltijd moet kunnen. Het speciaal basisonderwijs heeft dezelfde leerdoelen als het reguliere basisonderwijs. Het speciaal onderwijs heeft eigen leerdoelen.

   

 • Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

  Als een kind naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, vraagt de nieuwe school om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). In de TLV staat welke hulp een kind nodig heeft en ook hoeveel hulp. Ook staan er adviezen in van minimaal twee onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts.

  De nieuwe school vraagt de TLV aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist of het kind toelaatbaar is voor het speciaal (basis)onderwijs. Het schoolbestuur van de school voor speciaal (basis)onderwijs beslist vervolgens of de school het kind toelaat. De school bekijkt goed of de hulp die je kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft. En of de school waar het kind nu op zit, nog iets extra’s kan doen.

 • Wat als ik het niet eens ben met het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring?
  Het aanvragen van een TLV gebeurt meestal in overleg tussen ouders en school. Ben je het als ouder toch niet eens met een aanvraag, dan kun je bezwaar maken. Dat bezwaar (per brief of e-mail) lever je in bij de bezwaarcommissie van het samenwerkingsverband. Of bij de landelijke bezwaaradviescommissie . Kom je er met het samenwerkingsverband niet uit, dan kun je een onderwijsconsulent  inschakelen of naar de landelijke bezwaaradviescommissie. De adviescommissie geeft advies over aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet dan reageren op het bezwaar.
 • Kan mijn kind terug naar een gewone school?
  Ja, dat kan. Als het kind, de ouders en de school vinden dat dat beter is, kan gezocht worden naar een reguliere school. De huidige school kan daarbij helpen. Ook kun je in het ondersteuningsprofiel van scholen lezen welke hulp ze allemaal kunnen bieden.
 • Wat als mijn kind naar een (gespecialiseerde) school gaat die ver weg is?
  Kinderen die naar gespecialiseerd onderwijs gaan, kunnen vaak gebruikmaken van leerlingenvervoer. Je kind wordt dan thuis opgehaald en weer teruggebracht door een chauffeur met een busje of taxi. Leerlingenvervoer vraag je aan bij de gemeente.