Nederlands
Duits

Ouders basisonderwijs

 • Wat is passend onderwijs?

  Passend onderwijs houdt in dat alle kinderen in de regio waar ze wonen, onderwijs krijgen dat bij ze past. Voor sommige leerlingen is dat op een reguliere school, voor andere een school in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verplicht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling die is ingeschreven of aangemeld. Dat heet de zorgplicht.

  Meer informatie / more information:

  - Bekijk de video (Nederlands)
  - Watch the video (English and more)

 • Wat betekent hulp en ondersteuning op school?
  Alle kinderen krijgen van school de hulp die ze nodig hebben. Dat is de basisondersteuning. Geeft een school meer dan de basisondersteuning, dan heet dat extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke hulp een school precies geeft.
 • Wat is een samenwerkingsverband?
  In een samenwerkingsverband (swv) werken reguliere scholen, scholen voor speciaal onderwijs (so) en scholen in het speciaal basisonderwijs (sbo) regionaal samen. Ze maken afspraken over welke hulp de scholen bieden en welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal (basis)onderwijs. Ook bespreken ze hoe het geld voor passend onderwijs wordt verdeeld. Sommige samenwerkingsverbanden regelen zelf de extra hulp, andere laten het aan de scholen over. Al deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.
 • Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?
  Een ouder- en jeugdsteunpunt is er om ouders en kinderen te helpen op het gebied van passend onderwijs. Ouders en kinderen kunnen er informatie vinden en vragen stellen. Of praten met iemand die meedenkt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt.
 • Wat is een schoolbestuur?

  Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die over de school gaan. Schoolbesturen hebben zorgplicht: ze moeten ervoor zorgen dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Vaak vallen meerdere scholen onder één schoolbestuur.

  Steunpunt Amstel & Meer bestaat uit drie samenwerkingsverbanden met elk hun eigen besturen. Op de websites van de samenwerkingsverbanden lees je meer over de besturen en scholen:

 • Wat is een ontwikkelingsperspectief?

  Een ontwikkelingsperspectief (OPP) is een plan dat de school maakt voor een kind dat extra hulp nodig heeft. Er staat in wat de school doet om het kind goed en prettig te laten leren. In het OPP staan doelen beschreven. Vaak maakt de intern begeleider (IB’er) het plan, in overleg met de ouders.

  Een ontwikkelingsperspectief bestaat uit minimaal twee delen: het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. Het uitstroomprofiel gaat over het onderwijsniveau waar een kind naartoe werkt. Welk onderwijs kan een kind na de basisschool gaan volgen? Het handelingsdeel gaat over de extra hulp om de doelen in het plan te halen. Over dit deel moeten ouders en school het samen eens worden. Daarom heet het ook wel ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ of ‘OOGO’.  

 • Wat is zorgplicht?
  Schoolbesturen zijn verplicht om te zorgen voor passend onderwijs voor iedere leerling die is ingeschreven of aangemeld. Dat heet de zorgplicht. Soms kan de school deze hulp niet zelf bieden. Dan moet de school helpen om een beter passende school te vinden.
 • Wanneer heeft een school zorgplicht?

  De zorgplicht begint wanneer een kind schriftelijk wordt aangemeld bij de school. Pas wanneer het kind op een andere school is aangemeld, eindigt de zorgplicht.
  In sommige gevallen heeft een school geen zorgplicht:

  • Als de school vol is. De school moet dan voor ouders wel inzichtelijk hebben gemaakt wat ‘vol’ betekent.
  • Als de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven. Dit betekent dat zij het niet eens zijn met hoe de school over onderwijs of opvoeding denkt.
  • Als de school een cluster 1- of cluster 2-school is. Dit zijn scholen die niet bij een samenwerkingsverband horen. Zij hebben een eigen toelating.